Kế hoạch tuyên sinh lớp 6 năm học 2018-2019

Thứ tư - 20/03/2019 22:06
Căn cứ vào quyết định số 1048/QĐ- UBND ngày 16/5/2018 của uỷ ban nhân dân huyện thanh oai về việc ban ban hành kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non,lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019;Trường THCS Tân Ước xây dựng kế hoạch tuyển lớp 6 năm học 2018 - 2019 như sau:
Kế hoạch tuyên sinh lớp 6 năm học 2018-2019
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS TÂN ƯỚC

Số: 76/KH-THCS TƯ
     
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Tân Ước, ngày 12 tháng 5  năm 2018
 
                                                    KẾ HOẠCH
                                   Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 – 2019
                                                  trên địa bàn  xã Tân Ước

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường chuyên; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012; Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 về việc ban hành Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT; Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017;
Căn cứ Công văn số 1352/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018–2019;
Căn cứ vào quyết định số 1048/QĐ- UBND ngày 16/5/2018 của uỷ ban nhân dân huyện thanh oai về việc ban ban hành kế  hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non,lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019
- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, trường THCS Tân Ước xây dựng kế hoạch tuyển lớp 6 năm học 2018 - 2019 như sau:
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1) Mục đích
- Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế , đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, khách quan,thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS.
- Điều tra chính xác số học sinh trong độ  tuổi trên địa bàn xã Tân Ước.
- Tiếp tục thực hiện chủ trương "Ba tăng, ba giảm"
2) Yêu cầu
Đảm bảo tuyển 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, có hộ khẩu thường trú tại xã Tân Ước.
B. NỘI DUNG
1. Phương thức và đối tượng
- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển theo tuyến do UBND huyện quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ TS
- Đối tượng dự tuyển: 100% học sinh đã hoàn thành cương trình tiểu học .
2. Độ tuổi dự tuyển
- Tuổi của học sinh lớp 6 là 11 tuổi( sinh năm 2007)
- Trường hợp đặc biệt:
+ Những HS được học vượt lớp hoặc học sinh được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được tăng hoặc giảm căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học;
+ Học sinh là người dân tộc thiểu số ,HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với quy định;
+ Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.
3 ) Hồ sơ dự tuyển
+ Đơn xin dự tuyển sinh (theo mẫu).
+ Bản chính học bạ  tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học
+ Bản  sao giấy khai sinh hợp lệ.( kèm theo bản chính để đối chiếu)
+ Bản Photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện (kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy xác nhận cư trú trên địa bàn của Công an xã, thị trấn.
+ Bản sao giấy CMT nhân dân của cả bố và mẹ ( không cần công chứng)
+ Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định.
+ Giấy xác nhận đối tượng hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích.
4. Thời gian tuyển sinh
+ Tuyển sinh trực tuyến : Từ ngày 07/7/2018 đến hết ngày 09/7/2018
+ Tuyển sinh trực tiếp : Từ ngày 13/7/2018 đến hết ngày 18/7/2018
5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh
a) chỉ tiêu:    - Số lớp : 03 lớp
                              - Số học sinh: 79 em
b) Địa bàn tuyển sinh
- Học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã Tân Ước - Thanh Oai - Hà Nội.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công trách nhiệm
- Đồng chí : Vũ Văn Luận phụ trách chung
- Đ/c Đỗ Thị Nhung xây dựng kế hoạch tuyển sinh chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh
- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Quý chỉ đạo chuẩn bị cơ sở vật chất hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên,nhân viên,học sinh, CMHS về tuyển sinh trực tuyến.
- Đ/c Phạm Hồng Kỳ phụ trách phần mềm tuyển sinh, thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ xử lý những khó khăn của học sinh, CMHS về tuyển sinh trực tuyến, hoàn thành hồ sơ tuyển sinh
- Đ/ c Hoàng Thị Minh Thu, Phạm Thanh Tâm, Vũ Thị Liêm, Dương Thị Ngân, Nguyễn Thị Thanh Xuyền, Vũ Đình Thiện tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày tháng năm sinh,nơi sinh...trong giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, học bạ, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến( nếu có), nếu thấy trùng khớp cán bộ  tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau  của bản sao giấy khai sinh:"Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh, sổ hộ khẩu" sau đó ký ghi rõ họ và tên, Hiệu trưởng ký đóng dấu.
- Đ/c Tô Thị Diệp  phục vụ công tác tuyển sinh.
2. Chế độ báo cáo
- Ngày 05/5/2018: Nộp  biểu điều tra dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp, danh sách hội đồng tuyển sinh về phòng  GD&ĐT .
- Ngày 14/5/2018: Nộp kế hoạch tuyển sinh.
- Ngày 20/7/2018: Nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh (qua mạng).
- Ngày 25/7/2018: Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh về Phòng GD&ĐT theo cấp  học (kèm theo hồ sơ tuyển sinh).
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trên địa bàn xã Tân Ước năm học 2018 - 2019 của trường THCS Tân Ước./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
- UBND xã Tân Ước
- Lưu: VT
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Văn Luận                                   LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH
(Kèm theo kế hoạch số 76-THCS TƯ ngày 12/5/2018 của Trường THCS Tân Ước)
Thời gian Người thực hiện Nội dung công việc
06/5/2018 - Đ/c: Quý
- Đ/c Kỳ
- Nộp biểu điều tra chỉ tiêu TS, danh sách HĐTS  về phòng GD&ĐT.
15/5/2018 Đ/c: Nhung - Nộp kế hoạch tuyển sinh về phòng GD&ĐT
Từ 7/7/2018 đến ngày 9/7/2018 HĐTS - HĐTS trực để hỗ trợ, hướng  dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến
- Tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
Ngày 10/7/2018 Đ/c Nhung + Kỳ Công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển trực tuyến , dán niêm yết tại trường và công khai trên cổng TT điện tử
Từ 13/7/2018 đến ngày 18/7/2018 HĐTS Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đã trúng tuyển thông qua tuyển sinh trực tuyến, tiếp tục tuyển sinh những học sinh không đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
Ngày 18/07/2018 Đ/c Luận+ kỳ Công khai danh sách học sinh trúng tuyển dán niêm yết tại trường và công bố trên cổng TTĐT
Ngày 20/7/2018 Đ/C Quý + Đ/c Kỳ Nhà trường tiếp nhận  và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung( nếu có)
Ngày 25/7/2018 Đ/c Nhung + kỳ Nộp báo cáo tuyển sinh chính thức về phòng(kèm theo hồ sơ tuyển sinh)

HIỆU TRƯỞNG
Vũ Văn Luận

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

43/TB-UBND ngày 14/3/2019 của

Thông báo chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, nội dung, hình thức tuyển dụng viên chức huyện Thanh Oai năm 2019

Thời gian đăng: 17/04/2019

lượt xem: 59 | lượt tải:18

2019-CV-UBND-NV-307-Vv đôn đốc niêm yết công khai

NIÊM YẾT CÔNG KHAI CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2019

Thời gian đăng: 17/04/2019

lượt xem: 46 | lượt tải:42

1076/QĐ-UBND ngày 7/3/2019

Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức TP Hà Nội năm 2019

Thời gian đăng: 17/04/2019

lượt xem: 53 | lượt tải:15

101/KH-GDĐT ngày 28/2/2019

Kế hoạch cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp mô hình về CCHC và thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông" năm 2019

Thời gian đăng: 22/04/2019

lượt xem: 44 | lượt tải:15

Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017

Công khai giáo dục năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 21/04/2019

lượt xem: 37 | lượt tải:55

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 76 | lượt tải:24

86/CLGD-THCSTƯ ngày 12/9/2017

Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2017-2021

Thời gian đăng: 22/04/2019

lượt xem: 48 | lượt tải:15

Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009

Công khai giáo dục năm học 2017-2018

Thời gian đăng: 21/04/2019

lượt xem: 50 | lượt tải:56
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Quảng cáo 1
Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay685
  • Tháng hiện tại13,109
  • Tổng lượt truy cập279,078
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây